Az ügyvédi iroda logója
Üdvözlő kép

Üd­vö­zöl­jük!

Be­mu­tat­ko­zás

A Székesfehérvári 2. sz. Ügyvédi Irodát a néhai Székesfehérvári 2. sz. Ügyvédi Munkaközösség volt tagjai közül, Dr. Horváth Gyula és Dr. Jelasity István ügyvédek hozták létre 1996. év decemberében. Az így alapított ügyvédi iroda, folytatva a régi munkaközösség szakmai és etikai hagyományait, napjainkban is széles körben végez jogi tevékenységet.

Az elmúlt évek alatt az iroda személyi összetétele többször változott, jelenleg két ügyvéd tagja van.

Munkáját konkrét megbízások alapján, jellemzően perekben és egyéb bírósági ügyekben, valamint más hatóságok (pl. gyámhatóság, földhivatal, közjegyző stb.) előtti eljárásokban az egész ország területén végzi. Az ügyfelek jogi képviseletének ellátása során feladatait – a teljes körű helyettesíthetőség érdekében – kollektív munkában látja el.

Emellett természetesen végez okiratszerkesztéseket is (szerződések, végrendeletek, alapító okiratok, stb.).

Különleges szakértelmet igénylő kérdésekben a tényállások pontos tisztázását eseti tanácsadók-szakértők segítik.

Az ügyfelekkel történő személyes kapcsolattartás főként alirodánkban, Székesfehérvár, Várkörút 25-27. (volt Köztársaság mozival szemben, Belváros Resort) A lph. II/6. szám alatt történik.

Az irodának széles körű informatikai bázis, valamint kellő jogosultságok állnak rendelkezésére ahhoz, hogy online bírósági tárgyalásokat lásson el, vagy adott esetekben okiratok külföldön történő aláíratását végezze.

A vonatkozó szabályok szerint szerződésekhez, illetve bírósági eljárásokhoz kapcsolódóan letétet kezel, és őriz.

A Székesfehérvári 2. sz. Ügyvédi Iroda 2005 óta a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. szerződött partnere.

Mun­ka­tár­sak

Munkatársunk bemutató képe

dr. Horváth Gyula

ügyvéd, bankszakjogász
Munkatársunk bemutató képe

dr. Biró Andrea

ügyvéd

Szak­te­rü­le­tek

Te­vé­keny­ségi kö­ré­ben meg­bí­zás alap­ján

 1. Jogi képviseletet lát el:
  • bíróságok előtti eljárásokban (polgári és büntető ügyekben, cégeljárásokban)
  • hagyatéki ügyekben (önkormányzatok és közjegyző előtt)
  • végrehajtási ügyekben
  • földhivatali és egyéb ehhez kapcsolódó hatósági-engedélyezési eljárásokban
  • peren kívüli egyeztető megbeszéléseken
  Különösen a következő területeken:
  • családjog (házasság felbontása, gyerekelhelyezés, gyerektartás, lakáshasználat)
  • személyiségi jog (sérelemdíj, kártérítés)
  • vagyonjog (házastársi vagy élettársi közös vagyon megosztása, tulajdonközösség megszüntetése)
  • kötelmi jog (szerződések érvénytelensége, szerződésszegések)
  • kártérítési jog
  • ingatlanjog (tulajdonjog és birtokvita)
  • munkajog (munkaviszony jogellenes megszűntetése, munkavállaló vagy munkáltató által okozott kár)
  • közigazgatási jog (kisajátítási kártalanítás)
  • büntetőjog (közlekedési és gazdasági bűncselekmények)
  • társasági jog (gazdasági társaságok alapítása, társasági szerződéseinek módosítása)
 2. Okiratokat szerkeszt:
  • adásvételi szerződések
  • ajándékozási szerződések
  • csereszerződések
  • végrendeletek
  • házassági vagyonjogi szerződések
  • házastársi, élettársi közös vagyon megosztását célzó szerződések
  • társasházak alapító okiratai és szabályzatai
  • gazdasági társaságokat alapító okiratok, illetve ezek módosítása ügyekben
 3. Bizalmi tevékenysége során megbízásaihoz kapcsolódó letétet kezel

e-Ügy­in­té­zés

Széles körű informatikai háttér teszi lehetővé, hogy mind a bíróságokkal, hatóságokkal, eljáró szervekkel, mind az ügyfelekkel biztosított legyen a folyamatos elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés.

Erre irányuló bírósági felhívás esetén, az iroda el tud látni online tárgyalásokat is.

Adott feltételekkel lehetőség van magyar állampolgárok között videotelefon-hívás útján történő szerződéskötésre, akár úgy is, hogy a felek, vagy azok bármelyike külföldön tartózkodik.

Az iroda rendelkezik az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszerhez (TakarNet), valamint a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszerhez (JÜB) történő hozzáféréssel.

Ily módon biztosított, hogy adott feltételek esetén, elektronikus úton ellenőrizhessen személyi okmányokat, valamint szerezzen be e-hiteles vagy nem hiteles tulajdoni lapokat, térképmásolatokat.

Távol lévő ügyfelekkel video konferencia, illetve videotelefon-hívás útján is tartható kapcsolat.

Kap­cso­lat

Székhely:
8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 8.
Aliroda:
8000 Székesfehérvár, Várkörút 25-27. (volt Köztársaság mozival szemben, Belváros Resort)
A lph. II/6. kaputelefon: A26
Központi telefonszám:
+36 22 325 738